วีดิทัศน์

ธง

เครื่องบรรจุกล่องหน้ากากใบหน้าอัตโนมัติพร้อมตัวป้อนอัตโนมัติ

BTB200 เครื่องห่อกระดาษแก้ว

BTB200 เครื่องบรรจุฟิล์มใสสําหรับห่อบุหรี่

กึ่งอัตโนมัติน้ําหอม/เครื่องสําอางกล่อง overwrapping เครื่อง

เครื่องห่อกระดาษแก้วอัตโนมัติสําหรับกล่อง

กล่องชนิด L ห่ออาหารอัตโนมัติและเครื่องปิดผนึกด้านข้างหด

เครื่องบรรจุกล่องแนวตั้งอัตโนมัติสําหรับขวดของเหลว, น้ําเชื่อม, ยา

การให้อาหารสมุดโน๊ตกระดาษ BTB180 และเครื่องบรรจุฟิล์มใส 3 D